Δημοσιευμένο ID Εμπορική Ονομασία Δραστική Ουσία
Χημικός Κωδικός
Περιεκτικότητα Συσκευασία Θεραπευτική Ταξινόμηση Φύλλο Οδηγιών Χρήστη Category Id
44 LINIPON RISPERIDONE
N05AX08
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ, 4MG/TAB BT x 20 (2 blisters x 10) ANTIPSYCHOTICS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
45 RIVASTIGMINE/ADELCO RIVASTIGMINE (as rivastigmine hydrogen tartrate)
N06DA03
ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ, 2MG/ML BT x FL x 120 ml PSYCHOANALEPTICS, ANTI-DEMENTIA DRUGS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
46 NEUROSEDINE SERTRALINE HCl
N06AB06
ΚΑΨΑΚΙΟ ΣΚΛΗΡΟ, 50MG/CAP BT x 14 (2 blisters x 7 caps) ANTIDEPRESSANTS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
47 NEUROSEDINE SERTRALINE HCl
N06AB06
ΚΑΨΑΚΙΟ ΣΚΛΗΡΟ, 100MG/CAP BT x 14 (2 blisters x 7 caps) ANTIDEPRESSANTS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
48 SALOPYRINE SULFASALAZINE
A07EC01
ΔΙΣΚΙΟ, 500MG/TAB BT x 50 (5 blisters x 10)  INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY AGENTS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1
53 ADEPRENAL CITALOPRAM (as Citalopram Hydrochloride)
N06AB04
ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ, 40MG/1ML BT x 1 VIAL x 15ML ANTIDEPRESSANTS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 1