Η Ευθύνη μας

Ενίσχυση και υποστήριξη της κοινότητας

Header Εικόνα

Από την ίδρυσή της, η Adelco

λειτουργούσε πάντοτε ως μία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, ενισχύοντας και υποστηρίζοντας την τοπική κοινότητα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, της οικονομικής ύφεσης και κρίσης στην Ελλάδα.

Σήμερα, η Adelco 

 

  • Συμμορφώνεται και υπερβαίνει όλες τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που καθορίζονται από τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την επεξεργασία των αποβλήτων και ανακυκλώσιμων.
  • Προσφέρει δίκαιο και ισότιμο εργασιακό περιβάλλον με προσοχή στην ευημερία των εργαζομένων και συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της υγείας και της προσωπικής εξέλιξης μέσω της συνεργασίας με τοπικά κέντρα απασχόλησης και ακαδημαϊκά ιδρύματα, αναπτύσσοντας και προσφέροντας ευκαιρίες και πρωτοβουλίες κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.
  • Υποστηρίζοντας οργανώσεις ασθενών / ιατρικές οργανώσεις, η Adelco συνεργάζεται στενά με επαγγελματίες του κλάδου περίθαλψης, οργανώσεις ασθενών και ομάδες υποστήριξης στους τομείς ευθύνης μας, προσφέροντας σεμινάρια και ενημέρωση, καθώς και φαρμακοεπαγρύπνηση.
  • Διαθέτει επιχειρηματική δεοντολογία ευθυγραμμισμένη με τις δεοντολογικές πρακτικές που έχει καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA). Ο κώδικας HCP της EFPIA επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες υλοποιούν την προώθηση και αλληλεπίδραση με τους συνταγογράφους με ειλικρινή τρόπο, αποφεύγοντας παραπλανητικές πρακτικές και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων με επαγγελματίες του τομέα υγείας και πάντοτε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
  • Παράγει ασφαλή φαρμακευτικά προϊόντα με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας στις συσκευασίες σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες.
  • Συνεργάζεται με την κοινότητα τοπικά και σε διεθνές επίπεδο, προσφέροντας χορηγίες για τον πολιτιστικό πλούτο και υποστηρίζοντας φιλανθρωπικές οργανώσεις.
title_one
Yγεία, ευεξία και την ποιότητα ζωής