Φαρμακοεπαγρύπνηση

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης - Αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών

Header Εικόνα

Σκοπός της Φαρμακοεπαγρύπνησης

είναι η διασφάλιση της Υγείας του Κοινού. Η Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και τη βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων από τη χρήση τους. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η καταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων, η αναφορά τους στις αρμόδιες αρχές και η αξιολόγηση τους.

Η εταιρεία ADELCO Α.Ε. είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες σε θέματα Φαρμακοεπαγρύπνησης. Το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό συγκεντρώνει και παρακολουθεί τα δεδομένα ασφαλείας όλων των φαρμακευτικών προϊόντων της που κυκλοφορούν στην αγορά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που διέπουν την Φαρμακοεπαγρύπνηση και αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ επαγγελματιών υγείας, ασθενών και Αρχών.

Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες εντοπίζετε κατά τη λήψη φαρμάκων της ADELCO:

Στο τηλέφωνο: 2104819311 (ώρες γραφείου) και 6978242725 (24 ώρες)

Στο φαξ: 2104816790 (24 ώρες)

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pharmacovigilance@adelco.gr

Κατά την αναφορά,

παρακαλούμε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχορήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και τις ημερομηνίες λήψης των φαρμάκων και εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών, να αναφέρονται εναλλακτικά στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, μέσω υποβολής της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

  • Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral
  • Αποστολή της Κίτρινης Κάρτας σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Λ. Μεσογείων 284, Χολαργός 15562),

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132040380 ή 2132040337

  • Υποβολή της κίτρινης κάρτας μέσω φαξ στο

2106549585